facebook pixel

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

Настоящите Общи условия уреждат отношенията по управление и поддръжка на имотите в курортен комплекс “Винеярдс”, както следва

 

ОБЩИ ПРАВИЛА

 

1. ДРУЖЕСТВОТО предоставя на КЛИЕНТА ползването на терена и инфраструктурата на курортен комплекс “Винеярдс”, (вътрешни пътища, зелени площи и насаждения, паркинги, общи WC, оградите, вътрешната електропреносна мрежа, вътрешните канализационна и водопроводна инсталации и всички други обекти, които по естеството си са предназначени за общо ползване.)

2. ДРУЖЕСТВОТО осигурява поддържане на хигиена и всички поправки, отнасящи се до повреди, които се дължат на обикновената употреба на всички общи части на ЕС в сградата, в която се намира апартамента на клиента срещу определената в подписания договор между него и ДРУЖЕСТВОТО.

3. КЛИЕНТЪТ се задължава да заплаща определената цена за управлението и ползването на курортния комплекс съгласно подписания договор между него и ДРУЖЕСТВОТО.

4. КЛИЕНТЪТ се задължава да заплати годишна такса съгласно подписания договор между него и ДРУЖЕСТВОТО (с включено ДДС за всяка календарна година, както следва:

4.1. За годишния период от 01.01. до 31.12. и всяка следваща календарна година следва да се заплати пълния размер на годишната такса.

Годишната такса се заплаща през целия период, както следва:

- еднократно в пълен размер

- по график на плащане на безлихвени вноски, съгласуван индивидуално между ДРУЖЕСТОТО и КЛИЕНТА.

5. КЛИЕНТЪТ може да плати дължимото към ДРУЖЕСТОТО с банкова карта през сайта или по Банкова сметка на ДРУЖЕСТВОТО е както следва:

Юробанк България АД

IBAN: BG74BPBI81701475078901

BIC/SWIFT: BPBIBGSF

6. ДРУЖЕСТВОТО има право да увеличава едностранно цената по договора за поддръжка с писменeно уведомление до КЛИЕНТА в случай на значително увеличение на разходите по поддръжката, инфлация или наличие на форс мажорни обстоятелства, но не повече от 3-5% годишно (ако е необходимо).

7. Ремонтните дейности в апартамента на Клиента, се извършват по предварително одобрен от Управителите график по заявка, подадена най-малко 1 (един) месец преди датата, на която следва да започнат ремонтните дейности и след заплащане на дължимата такса поддръжка.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

 

8. ДРУЖЕСТВОТО се задължава:

8.1. да предостави необезпокоявано ползване на терена и инфраструктурата на курортен комплекс “Винеярдс” в изправен, хигиеничен и добър естетически вид.

8.2. да поддържа общите части на етажната собственост в хигиеничен вид и да отстранява повредите, които са настъпили в резултат на обичайното ползване на сградата;

8.3. да поддържа апартамента на КЛИЕНТА – задължителни услуги, включени в поддръжката.

8.4. да уведомява незабавно КЛИЕНТА за станалите му известни повреди в имота му или сградата като извърши всички действия за предотвратяване настъпването на други вреди;

8.5. да организира денонощната охрана на курортния комплекс и имуществото на КЛИЕНТА и неговите гости през цялата година;

8.6. да следи за спазване на вътрешния ред в курортния комплекс.

8.7. да извършва всички действия за които е натоварен с грижата на добър стопанин;

 

9. КЛИЕНТЪТ се задължава:

9.1. да спазва правилата за вътрешния ред и заповедите на ДРУЖЕСТВОТО относно безопасността и осъществяване на охраната на курортния комплекс, както и графика за ремонтни дейности.

9.2. да заплаща в срок дължимата годишна такса съгласно подписания договор между него и ДРУЖЕСТВОТО

9.3. да заплаща наложените глоби за нарушаване правилата на вътрешния ред.

9.4. да заплаща в срок до 21 дни всички разходи за отстраняване на вреди, нанесени от него, членове на домакинството му, негови гости, лица, упълномощени от него пряко или непряко за извършване на определени дейности, или оправомощени да ползват апартамента или от негови вещи

9.5. незабавно да уведоми УПРАВИТЕЛЯ за всички повреди, които са му станали известни или за чието настъпване той вижда опасност.

9.6. да осигури достъп до апартамента си ако това е необходимо при:

- извършването на неотложни дейности по отстраняване на повреда в неговото жилище или в жилище на друг собственик или в общите части на етажната собственост;

- извършване на проучвателни, проектни и ремонтни дейности на общи части на етажната собственост;

- извършване на дейност по осигуряване и проверка на охраната на апартамента;

- повреди които застрашават сигурността, функционирането или естетическия вид на сградата.

9.7. да не променя архитектурния облик на сградата, в която се намира апартамента му без предварителното писмено съгласие на ДРУЖЕСТВОТО(включително цвят или всякакви елементи като знаци, антени, кабели и др. ).

9.8. да не извършва действия, които пречат на спокойствието и почивката на останалите собственици, наематели и гости.

9.9. да заплаща всички разходи за отстраняването на повреди, които не са обичайни и не се дължат на нормалното използване на общите части на етажната собственост на сградата, в която се намира апартамента на Клиента.

9.10. Разходите, които са виновно причинени от клиента или негови гости се заплащат от клиента.

9.11. С цел осигуряване на ефективна охрана в комплекса, Клиентът е длъжен предварително да информира представители на Дружеството за идентификацията на гостите си (включително данни за автомобилите им), както и времето на престоя им.

9.12. Клиентът е длъжен незабавно да информира Дружеството за станали му известни посегателства върху лица или имоти, щети на сградите, на оборудването или съоръженията, както и за всяко противоправно действие на трети лица в комплекса.

9.13. При упражняване правото си на собственост и използване на общите и общодостъпните части на комплекса, Клиентът и гостите му са длъжни да не предприемат никакви действия, които заплашват или биха могли да заплашат живота или здравето на трети лица, пребиваващи на територията на комплекса, и да не предприемат други действия, които смущават останалите обитатели повече от обикновеното.

9.14. Клиентът е длъжен да пази целостта и хигиената на общите и на общодостъпните части на комплекса и сградите да ги използва с оглед на предназначението им, да се въздържа от всякакви дейности, които увреждат или могат да увредят парка, сградите и съоръженията, както и да не ги излага на опасност от пожар или да причини значителни вреди.

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

10. ДРУЖЕСТВОТО се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица.

11. ДРУЖЕСТВОТО си запазва правото да променя Общите условия, като промените влизат в сила незабавно след обновяването им на интернет страницaта

12. За всички въпроси, които не са изрично уредени в Общите условия се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

ХИЛС БГ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД

ЕИК: 201071290

ДДС №: BG201071290

гр. Каблешково

к-с „ВИНИЯРДС”, ТРАМИНЕР 3, вх. 1, ет. 4, ап. 36

+359885647838

sales@vineyards-resort.com

 

 

 

twitteryoutubeinstagram

 

Vineyards Resort

Aheloy Pomorie

Reservierungen / Marketing:                                     +359 882 425 054

office@vineyards-resort.com

Google Maps Location

vineyards  

Wir verstehen die Feinheiten der Gastfreundlichkeit und Luxus. Schwelgen Sie im Luxus und unübertroffenen Komfort. Wir haben immer die beste Lösung für Sie und bei uns ist die erstklassige Bedienung eine Norm und keine Ausnahme. Wir bieten Ihnen die besten Voraussetzungen für einen entspannenden Urlaub, Familienwochenende, romantische Erlebnisse oder geschäftliche Veranstaltungen.